تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ | 15:50 | نویسنده : نورا جعفری

شایع ترین بیماری های ویروسی مرکبات در جهان


1) کوتولگی سبزرد ( citrus crinkly virus )
2) ایلار ویروس ها ( citrus variegation virus )
3) پیسی مرکبات و سبزردی نواری ( Leaf mottling )
4) پوسه ی مرکبات ( پسوروز ) (Psorosis  )
5) کوتولگی نارنگی انشو ( Satsuma dwarf )
6) برگ پارگی ( tatter Leaf )
7) تریستزا ( Tristeza )
8) گال چوبی یا رگبرگ توته ای ( Uein enation )
9) موزاییک زرد ( Yellow mosaic )
 
بیماری های مولد لکه در برگ جوان
 
1) کاوانگومی و کیسه کور ( Concave gum )
2) کریستاکورتیس
3) میوه سنگریزه ای ( Impietratura )
4) لکه حلقوی زرد ( yellow ring spot )
5) شاخه میری مرکبات ( Citrus blight )
 
عوامل ویروسی کم شیوع تر
 
1) پیسه زرد مرکبات ( Citrus yellow mottle  )
2) زردی کشنده ( Eatal yellow disease )
3) فووی ( Fovea)
4) پوست فلسی گریپ فروت ( Grapefruit bark scaling )
5) لکه حلقوی هندی ( Indian ringspot )
6) برگ پیچیدگی ( Leaf curt )
21) برگ چرمی ( Leathery leaf )
7) سرخچه ( Measles )
8) پرشاخگی ( جارویی ) ( Broomy )
10) چوب لاستیکی ( rubbery wood )
11) رگبرگ زردی ( Yellow vein )

.

منبع : بیماری های مرکبات>